معاینات دوره ای

معاینات دوره ای

بسیاری از بیماری های ناشی از کار به سختی درمان می شوند ولی با ارزیابی های دوره ای قابل تشخیص و پیشگیری اند.

کارکنانی که با عوامل زیان آور شغلی مواجهه دارند می بایستی سالانه در مراکز مجاز طب کار معاینه شوند.این معاینات بر اساس مواجهات شغلی فرد و سابقه پزشکی وی طراحی و اجرا می شود.

معاینات دوره ای علاوه بر پیشگیری از بیماری های شغلی ،در تعیین مجدد تناسب وضعیت سلامت فرد با شغل مورد نظر ،توصیه های شغلی وسلامت عمومی ، محدود کردن وگاهی تغییر وظیفه و ارزیابی میزان تاثیر کنترل عوامل زیان آور محیط کار بر سلامت کار کنان و کارایی آنان بکار می رود.