معاینات بازگشت به کار و خروج از کار

معاینات بازگشت به کار و خروج از کار:

معاینات بازگشت به کار زمانی انجام میشود که شاغل به هر علت (مرخصی طولانی، بیماری یا حادثه) مدتی از محیط کار دور شده و مجددا به کار گماشته شده است و برای ارزیابی مجدد تناسب شغلی انجام میشود. معاینات خروج از کار در هنگام اتمام قرارداد کاری یا بازنشستگی برای ثبت وضعیت سلامت فرد انجام میشود.