شنوایی سنجی (ادیومتری)

شنوایی سنجی یا ادیومتری در طب کار:

اندازه گیری میزان شنوایی با استفاده از دستگاه شنوایی سنج میباشد. اختلالات شنوایی در محیط کار از شایعترین بیماریهای ناشی از شغل میباشند. اجرای برنامه حفاظت شنوایی در محیط کار در سرو صدای بالای 85 دسیبل الزامی بوده و شامل آیتمهای مختلفی است که یکی از این آیتمها شنوایی سنجی در معاینات بدو استخدام و دوره ای میباشد. با اجرای صحیح و اصولی این برنامه میتوان از آسیب شنوایی شاغلین بطور موثر پیشگیری نمود.

اهداف این تست در معاینات بدو استخدام:

1- برای ثبت قانونی وضعیت شنوایی و اختلالات احتمالی سیستم شنوایی در پرونده سلامت شغلی

2- ایجاد یک پایه برای مقایسه های بعدی

3- تعیین توانایی شنوایی در احراز شغل مورد نظر

و در معاینات دوره ای: به عنوان جزیی از برنامه حفاظت شنوایی در تشخیص زودرس اختلال شنوایی در سر و صدای بیش از حد مجاز و اقدام به موقع برای حفظ شنوایی فرد و پیشگیری از تشدید اختلال شنوایی و مشکلات قانونی برای کارفرما.

نحوه انجام شنوایی سنجی: این تست در اتاقک مخصوص شنوایی سنجی و یا در صورت انجام آن در شرکت، در یک اتاق ساکت انجام میشود.

مواردی که بایستی قبل از انجام تست رعایت شود:

1- اگر شنوایی سنجی برای بدو استخدام باشد، بایستی حداق 16 ساعت قبل از تست، در محیط پر سر و صدا قرار نداشته باشید

2- استراحت کافی قبل از انجام تست داشته باشید و بیخوابی و خستگی میتواند بر توانایی پاسخگویی شما تاثیرگذار باشد.

3- سرماخوردگی و عفونت حاد گوش وجود جرم گوش بر نتیجه تست تاثیر منفی دارد. ابتدا ممکن است کارشناس از شما سوالاتی راجع به سابقه بیماری یا اختلال شنوایی بپرسد. روی صندلی راحت بنشینید. سپس کارشناس هدفون را بر روی گوشهای شما قرار داده صداهایی را به گوش شما ارسال میکند. با شنیدن صداهای ارسالی دکمه خصوص را فشار دهید. سپس کارشناس نوار گوش شما را رسم میکند و به پزشک مراجعه میکنید.