تست های پاراکلینیک رایج

لیست تست های پاراکلینیک رایج در طب کار:

  • آزمایش خون وادرار
  • بینایی سنجی
  • شنوایی سنجی (اودیومتری) به عنوان جزیی از برنامه حفاظت شنوایی
  • تست تنفسی (اسپیرومتری)
  • نوار قلب
  • تست خواب (پلی سومنوگرافی)
  • سایر تستها

 

آزمایش خون و ادرار:

این آزمایشات معمولا با دو هدف انجام می شنود.

 ۱- آزمایشات مربوط به سلامت عمومی مثل قند و چربی خون

۲- آزمایشات اختصاصی شغلی که با تشخیص پزشک متخصص طب کار و بر اساس مواجهات شغلی افراد، (مثلا سرب خون) درخواست و انجام میشود.