بینایی سنجی

بینایی سنجی در طب کار:

سنجش بینایی از مهمترین آیتم های مورد نیاز در معاینات سلامت شغلی می باشد. این تست به منظور ارزیابی حدت بینایی دور و نزدیک ، میدان بینایی، دید عمق و دید رنگ (بسته به نوع وظیفه شغلی) و تعیین تناسب بینایی با وظایف شغلی صورت می گیرد. انتخاب نوع سنجش بینایی توسط پزشک و بر اساس وظیفه شغلی فرد صورت میگیرد.