برنامه حفاظت شنوایی

برنامه حفاظت شنوایی (Hearing Conservation Program) 

روشی شناخته شده برای پیشگیری از کاهش شنوایی شغلی در محیط کار است. بر اساس قوانین سازمان ایمنی و سلامت شغلی OSHA صدای بالاتر از 85db TWA (متوسط 85 دسی بل در 8 ساعت کاری) میتواند موجب افت شنوایی دایمی در انسان شود و لازم است در این مواقع یک برنامه حفاظت شنوایی(Hearing Conservasion Program) در محیط کار اجرا شود. یک برنامه حفاظت شنوایی موثر شامل شش عنصر به ترتیب زیر است:

اگر به هر دلیلی شک به صدای بیش از حد مجاز 85db TWA وجود داشته باشد، اندازه گیری صدا الزامی است. همچنین، با هر گونه تغییر در میزان یا پروسه تولید، وسایل یا کنترلهایی که میزان مواجهه را تحت تاثیر قرار بدهند، اندازه گیری بایستی تکرار شود.

روشهای مهندسی برای کاهش میزان صدا: اطلاعات به دست آمده از اندازه گیری صدای محیط کار در طراحیهای مهندسی کاهش صدا بکار میروند. این کنترلها میتواند با ایزوله کردن منبع صدا یا فرد مورد مواجهه، و یا افزایش فاصله از منبع صوتی انجام شود.

کنترلهای مدیریتی: در کنار روشهای دیگر ممکن است به کار رود و میتواند با کاهش زمان مواجهه فرد با منبع صدای بیش از حد، خرید دستگاههایی با صدای کمتر و یا تعمیر دستگاههای موجود اعمال شود.

آموزش کارکنان، آموزش بایستی شامل موارد زیر باشد:

اهداف برنامه، میزان خطر موجود، چگونگی رخ دادن افت شنوایی، هدف از تست ادیومتری و چگونگی حفاظت فردی در مقابل صدای بیش از حد

وسایل حفاظت شنوایی: در صورتی که روشهای مهندسی و مدیریتی نتوانند صدا را به حد مجاز کاهش دهند، وسایل حفاظت فردی برای کاهش مواجهه به کار میروند. این وسایل در انواع مختلفی موجودند و بسته به نوع فعالیت فرد، خصوصیات صدا و محیط کار انتخاب شده و بکار میروند. انتخاب نوع وسیله ی حفاظت شنوایی با استفاده از اطلاعات بدست آمده از کارشناس بهداشت حرفه ای، شنوایی شناس، پزشک متخصص طب کار و البته کارکنانی که آنها را استفاده خواهند کرد انجام میشود.           

ارزیابی دوره ای شنوایی: شنوایی سنجی روشی کمی برای ارزیابی موثر بودن یک برنامه حفاظت شنوایی است. نتایج این ارزیابی بایستی با کارکنان در میان گذاشته شود و بطور همزمان میتوان آموزشهای لازم را نیز به کارکنان ارایه کرد.