خدمات مرکز

لیست خدمات مرکز طب کار بزرگمهر به شرح ذیل می باشند:

معاینات بدو استخدام

معاینات دوره ای

معاینات بازگشت به کار و خروج از کار

معاینات اختصاصی مشاغل خاص

تعیین محدودیتهای شغلی

تشخیص و درمان بیماریهای شغلی

تست های پاراکلینیک رایج در طب کار